Statut

Pobierz statut w PDF

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Polski Komitet Pomocy Społecznej, zwany dalej „ PKPS’’, jest stowarzyszeniem charytatywnym i posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Terenem działalności PKPS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz naczelnych PKPS jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

1. Strukturę organizacyjną PKPS stanowią:

1)      Zarządy Gminne, Miejskie i Miejsko-Gminne, Dzielnicowe, Rejonowe lub Powiatowe – zwane dalej „jednostkami podstawowymi”. Zarządy Rejonowe działają na obszarze większym niż jedna gmina.

2)      Zarządy Wojewódzkie lub Okręgowe. Zarządy Okręgowe działają na obszarze mniejszym niż jedno województwo.

3)      Rada Naczelna.

2. W województwach, na terenie których działają Zarządy Okręgowe można powołać Wojewódzką Radę Koordynacyjną. Prezydium Rady Naczelnej określa zasady jej powołania i zakres działania.

§ 4

1. PKPS bądź jego Zarządy Wojewódzkie lub Okręgowe, za zgodą Rady Naczelnej, mogą być członkami organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o tych  samych lub podobnych celach działania.

2. PKPS współdziała z organami państwowymi i organami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami.

§ 5

1. Dla realizacji statutowych celów PKPS może prowadzić działalność gospodarczą.

2. Zakres i formę działalności gospodarczej określa Rada Naczelna PKPS.

3. Dochody z działalności gospodarczej w całości są przeznaczone na realizację celów statutowych PKPS.

§ 6

1. PKPS może posiadać sztandar. Wzór sztandaru i warunki nadawania go określa Rada Naczelna.

2. PKPS używa pieczęci i odznak według wzorów ustalonych przez Radę Naczelną.

3. Za zasługi w realizacji zadań statutowych PKPS można nadawać godności, odznaki honorowe i wyróżnienia członkom rzeczywistym i wspierającym oraz innym instytucjom i osobom.

§ 7

PKPS może wydawać własne publikacje.

Rozdział II

Cele, zadania i sposoby ich realizacji

§ 8

1. Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.

2. Celem PKPS jest kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działań.

§ 9

1. Rada Naczelna, Zarządy Wojewódzkie lub Okręgowe oraz Zarządy jednostek podstawowych pozyskują dla realizacji celów statutowych środki finansowe i rzeczowe od osób fizycznych i prawnych oraz organizacji krajowych i zagranicznych, a także z własnej działalności gospodarczej i innych źródeł prawem dozwolonych.

2. PKPS dla realizacji zadań zleconych otrzymuje środki od zleceniodawcy.

3. PKPS wykonuje zadania zlecone, na które umowy zawierają wyłącznie Rada Naczelna, Zarządy Wojewódzkie lub Okręgowe. Jedynie Rada Naczelna i wymienione Zarządy dysponują środkami rzeczowymi i finansowymi, uzyskanymi na podstawie zawartych umów.

§ 10

PKPS realizuje cele szczególnie poprzez:

1. organizowanie usług opiekuńczych,

2. organizowanie i prowadzenie dożywiania,

3. organizowanie różnorodnych form wypoczynku,

4. udzielanie różnorodnej pomocy głównie rzeczowej, finansowej w miarę posiadanych środków i możliwości,

5. poradnictwo prawne i pomoc prawną,

6. świadczenie pomocy postpenitencjarnej,

7. współpracę i współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi,

8. świadczenie pomocy osobom bezdomnym i bezrobotnym w miarę posiadanych środków,

9. świadczenie pomocy bezrobotnym w zakresie poradnictwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, przeszkolenia i zatrudnienia,

10. prowadzenia działalności edukacyjno – szkoleniowej,

11. świadczenie pomocy niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej oraz pomocy w zakresie zatrudnienia,

12. udzielenie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz  świadczenie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych i komunikacyjnych,

13. prowadzenie świetlic i placówek opiekuńczo – wychowawczych,

14. prowadzenie całodziennych i popołudniowych klubów seniora, stołówek, jadłodajni, noclegowni, zakładów leczniczo – opiekuńczych, zakładów leczniczo – pielęgnacyjnych, Domów Pomocy Społecznej, środowiskowych domów samopomocy i innych placówek,

15. przeciwdziałanie patologiom społecznym, alkoholizmowi, narkomanii itp. oraz łagodzenie ich skutków.

§ 11

1. Działalność Stowarzyszenia określona w § 8 jest działalnością nieodpłatną, z wyjątkiem rodzajów działalności, określonych przez Radę Naczelną jako działalność statutowa odpłatna.

2. Dochód z działalności, o którym mowa w ust. 1, w całości będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

3. PKPS może wykonywać inne zadania na podstawie porozumień zawartych z państwowymi lub samorządowymi jednostkami pomocy społecznej i innymi zleceniodawcami.

§ 12

1. PKPS może zatrudniać pracowników. Ogólne zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określa Rada Naczelna.

2. W celu prowadzenia działalności statutowej odpłatnej jak i nieodpłatnej, Stowarzyszenie może wypłacać osobom fizycznym wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści zawieranych z nimi umów cywilno – prawnych, w wysokości nie przekraczającej 1,5- krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13

1. Członkami PKPS mogą być osoby przyjmujące do realizacji i popierające jego cele i zadania, obywatele polscy i cudzoziemscy.

2. Członkowie PKPS dzielą się na:

– rzeczywistych – osoby fizyczne
– wspierających – osoby prawne

3. Członkiem PKPS jest osoba, która wyraziła wolę należenia do Stowarzyszenia, została przyjęta przez właściwy Zarząd i wpisana do rejestru członków oraz opłaciła składkę członkowską.

§ 14

Członkowi PKPS przysługuje

1. bierne i czynne prawo wyborcze – członkom rzeczywistym,
2. prawo pozyskiwania informacji o działalności statutowej PKPS,
3. prawo kierowania ocen i wniosków do władz PKPS.

§ 15

Członek rzeczywisty i wspierający PKPS jest zobowiązany:

1. czynnie uczestniczyć w realizacji programu PKPS, a w szczególności w gromadzeniu środków na cele statutowe,

2. przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz PKPS,
3. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 16

1. Członkostwo PKPS ustaje w razie:

1)      dobrowolnej rezygnacji z przynależności do PKPS,
2)      zaprzestania działalności osoby prawnej będącej członkiem,
3)      śmierci członka,
4)      skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek lub nieuczestniczenia w materialnym  wsparciu PKPS oraz w jego działalności, przez okres co najmniej 1 roku,
5)      działalności niezgodnej ze statutem,
6)      skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw obywatelskich.

2. O utracie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 decyduje Zarząd jednostki podstawowej albo Zarząd Wojewódzki lub Okręgowy bądź Rada Naczelna.

§ 17

Osobom skreślonym z list członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu wyższego szczebla w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu. Zarząd, do którego wniesiono odwołanie rozstrzyga sprawę ostatecznie.

Rozdział IV

Honorowe godności i odznaki PKPS

§ 18

1. Za wieloletnią aktywną działalność oraz szczególne zasługi członkom Stowarzyszenia można nadać godność „Członek Honorowy PKPS”.

2. Godność „Członek Honorowy PKPS” – nadaje wraz z dyplomem i legitymacją Rada Naczelna na wniosek Prezydium Rady Naczelnej albo Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego.

3. Godność nadaje się członkom, którzy czynnie uczestniczyli w realizacji celów statutowych PKPS.

§ 19

Członek Honorowy ma prawo:

1. Dożywotnio używać tytułu jaki uzyskał z wyboru w działalności Stowarzyszenia,
2. Uczestniczyć z głosem doradczym w pracach Zarządu PKPS, którego ostatnio był członkiem,
3. Korzystać z pomocy PKPS jeśli znajdzie się w potrzebie.

§ 20

1. Zasłużonym, wieloletnim Prezesom Zarządów można nadać godność „Honorowy Prezes”,

2. Godność „Honorowy Prezes” nadają Walne Zebrania jednostek podstawowych albo Wojewódzkie lub Okręgowe bądź Krajowy Zjazd.

§ 21

„Honorowy Prezes” ma prawo

1. dożywotnio używać tytułu,
2. uczestniczyć z głosem doradczym w pracach właściwego Zarządu,
3. korzystać z pomocy PKPS, jeśli znajdzie się w potrzebie.

§ 22

1. Wyróżniającym się działaczom można nadać godność „Zasłużony Działacz PKPS”. Godność tą nadaje Rada Naczelna PKPS na wniosek Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego PKPS.

2. Godność tę nadaje się członkom, którzy czynnie uczestniczyli w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 23

„Zasłużony Działacz PKPS” ma prawo:

1. noszenia odznaki,
2. korzystania z pomocy PKPS, jeśli znajdzie się w potrzebie.

§ 24

1. Odznaki PKPS:

1)      „Złotą Odznakę PKPS” nadaje Prezydium Rady Naczelnej PKPS,
2)      „Srebrną Odznakę PKPS” nadaje Prezydium Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego,
3)      „Brązową Złotą Odznakę PKPS” nadaje Zarząd jednostki podstawowej.

2. Odznaki nadaje się za wieloletnią aktywną działalność z zachowaniem kolejności w ich przyznawaniu.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odznakę można nadać nie przestrzegając kolejności.

4. Odznakę można również nadać osobom nie będącym członkami PKPS za szczególne zasługi w rozwoju i popieraniu idei Stowarzyszenia.

5. Nadanych godności honorowych i odznak można pozbawić osobę wyróżnioną w przypadkach poważnego naruszenia postanowień statutu PKPS. Decyzje w tych sprawach podejmuje jednostka, która godność lub odznakę nadała.

§ 25

Rada Naczelna może ustanowić i przyznawać inne wyróżnienia osobom, instytucjom i stowarzyszeniom i innym podmiotom szczególnie zasłużonym dla PKPS.

Rozdział V

Przepisy wspólne dla wszystkich władz PKPS

§ 26

Władzami naczelnymi PKPS są:

1. Krajowy Zjazd Delegatów,
2. Rada Naczelna,
3. Komisja Główna Rewizyjna.

§ 27

Władzami Wojewódzkimi lub Okręgowymi są:

1. Wojewódzki lub Okręgowy Zjazd Delegatów,
2. Zarząd Wojewódzki lub Okręgowy,
3. Wojewódzka lub Okręgowa Komisja Rewizyjna.

§ 28

Władzami jednostek stopnia podstawowego są:

1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Gminny ( Miejski, Miejsko – Gminny ), Dzielnicowy lub Powiatowy,
3. Gminna ( Miejska, Miejsko – Gminna ), Dzielnicowa lub Powiatowa Komisja Rewizyjna.

§ 29

Skład władz PKPS może być przez nie uzupełniony w drodze kooptacji osób będących członkami PKPS.

§ 30

Kadencja władz wybieralnych PKPS trwa 5 lat. Rozpoczyna się z dniem zebrania na pierwsze posiedzenie i trwa do wyboru władz następnej kadencji.

§ 31

1. Prezesa i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zjazd wybiera w wyborach bezpośrednich.

2. W przypadku zmiany na stanowisku Prezesa lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji właściwy Zarząd dokonuje wyborów uzupełniających na najbliższym swoim posiedzeniu.

3. Roczna bierność członka wybieranego do władz odpowiedniego szczebla stanowi podstawę do odwołania przez właściwy Zarząd z pełnienia funkcji i dokooptowania w jego miejsce osoby nowej, przez właściwy Zarząd.

4. Wybory władz odbywają się jawnie, chyba, że zwykła większość delegatów zażąda tajnego głosowania.

5. W razie braku obowiązującej ilości delegatów, Zjazd odbywa się w drugim terminie, zachowując ważność bez względu na liczbę obecnych.

6. W uzasadnionych przypadkach Zjazd może wybrać do władz członka PKPS nie będącego delegatem.

7. W Nadzwyczajnych Zjazdach PKPS udział biorą z głosem decydującym delegaci wybrani na poprzednim Zjeździe Delegatów.

§ 32

1. Uchwały władz wyższego szczebla obowiązują władze niższego szczebla.

2. Uchwały władz PKPS, z wyjątkiem spraw określonych w § 80 i § 81, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego zebrania.

3. Z członkostwem w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej innego szczebla, Rady Naczelnej jak również władz zarządzających sprawami Stowarzyszenia.

4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać z członkami zarządzającymi PKPS w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ani pozostawać w stosunku małżeńskim.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia.

6. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z chwilą śmierci jej członka, prawomocnego skazującego wyroku sądowego, zrzeczenia się z pełnionej funkcji lub z datą odwołania na mocy § 31 ust. 3.

Rozdział VI

Wybieralne władze PKPS

A. Krajowy Zjazd Delegatów

§ 33

1. Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Radę Naczelną, która określa termin i porządek obrad Zjazdu.

2. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 34

Do właściwości Krajowego Zjazdu Delegatów należy w szczególności:

1. wybór Rady Naczelnej w składzie do 35 osób i Głównej Komisji Rewizyjnej do 9 osób spośród członków rzeczywistych PKPS,

2. uchwalanie zmian statutu,

3. ocena działalności PKPS, w tym Rady Naczelnej i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz uchwalanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującej Radzie Naczelnej,

4. uchwalenie programu działania PKPS na czas kadencji,

5. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania PKPS, powołania komisji likwidacyjnej i przeznaczenia jego majątku,

6. podejmowanie innych uchwał w sprawach wymagających decyzji Zjazdu.

§ 35

W Krajowym Zjeździe Delegatów udział biorą:

1. z głosem decydującym – delegaci wybrani na Zjazdach Wojewódzkich lub Okręgowych,
2. z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz, jeżeli nie są delegatami oraz członkowie honorowi i zaproszeni goście.

§ 36

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może być zwołany:

1. na żądanie większości członków Rady Naczelnej,
2. na żądanie co najmniej połowy ogólnej liczby Zarządów Wojewódzkich lub Okręgowych,
3. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 37

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwoływany jest w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia żądania lub wniosku.

§ 38

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami dla których został zwołany.

§ 39

Krajowy Zjazd Delegatów obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Rada Naczelna

§ 40

1. Rada Naczelna jest najwyższą władzą PKPS między Zjazdami. Zebranie Rady Naczelnej zwołuje Prezydium Rady Naczelnej proponując projekt porządku obrad.

2. Zebrania Rady Naczelnej powinny odbywać się nie rzadziej niż 2 razy w roku.

§ 41

Rada Naczelna wybiera Prezydium w składzie nie większym niż 11 osób. W tym 2-3 Wiceprezesów, Skarbnika oraz Sekretarza Generalnego. Może ona na pierwszym lub następnym posiedzeniu powołać zespoły ekspertów do rozwiązywania określonych zadań.

§ 42

W skład zespołów ekspertów mogą być powołani członkowie PKPS nie będący członkami władz oraz eksperci nie będący członkami PKPS.

§ 43

Zebrania Rady Naczelnej zwołuje się również na żądanie:

1. Głównej Komisji Rewizyjnej,
2. co najmniej ½ ogólnej liczby członków Rady Naczelnej,
3. co najmniej ½ ogólnej liczby Zarządów Wojewódzkich lub Okręgowych – najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia żądania.

Zebrania te obradują wyłącznie nad sprawami, dla których zostały zwołane.

§ 44

Do właściwości Rady Naczelnej należy w szczególności:

1. wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów oraz składanie mu sprawozdań ze swej działalności,
2. uchwalenie planów działalności i budżetu PKPS oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
3. ocena działalności Prezydium Rady Naczelnej,
4. ustalenie zasad wyborów delegatów na Zjazd Krajowy, Wojewódzki lub Okręgowy oraz na walne zebrania członków jednostek podstawowych,
5. uchylanie uchwał Zarządów Wojewódzkich lub Okręgowych sprzecznych z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz PKPS,
6. ustalanie wysokości składek członkowskich,
7. zawieszanie w czynnościach Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu bądź uchwałami władz naczelnych PKPS.
8. inspirowanie i opiniowanie inicjatyw, w tym także ustawodawczych, w celu kształtowania polityki społecznej.

§ 45

1. Prezydium Rady Naczelnej jest organem wykonawczym Rady Naczelnej i obraduje w miarę potrzeb, nie mniej niż 4 razy w roku. Zebrania Prezydium są zwoływane przez Prezesa lub z jego upoważnienia przez Wiceprezesa.

2. Prezydium kieruje pracami PKPS między posiedzeniami Rady Naczelnej.

§ 46

Do właściwości Prezydium Rady Naczelnej należy w szczególności:

1. opracowywanie programów działania i projektów preliminarza budżetowego i przedstawienia ich Radzie Naczelnej,
2. udzielanie imiennych pełnomocnictw związanych z wykonywaniem czynności prawnych w podejmowaniu działalności gospodarczej,
3. udzielanie imiennych pełnomocnictw do załatwiania spraw określonych w pkt. 4,
4. nabywanie, obciążanie i zbywanie majątku PKPS oraz gospodarowanie jego funduszami w granicach określonych budżetem,
5. składanie sprawozdań z działalności PKPS na każdym zebraniu plenarnym Rady Naczelnej,
6. ocenianie działalności Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych,
7. zawieszanie uchwał Zarządów Wojewódzkich lub Zarządów Okręgowych sprzecznych ze statutem bądź przepisami prawa i kierowanie ich do ponownego rozpatrzenia,
8. podejmowanie decyzji o powołaniu, połączeniu i zniesieniu Zarządów Wojewódzkich lub Zarządów Okręgowych. Prezydium Rady Naczelnej określa  także terytorialny obszar właściwości tych Zarządów,
9. wyznacza Zarząd Tymczasowy w wypadkach przewidzianych w § 44 pkt. 7.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 47

1. Główna Komisja Rewizyjna na pierwszym zebraniu wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

2. Do właściwości Głównej Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności PKPS w zakresie:

1)      badania i realizacji sprawozdania finansowego. Opinie i wnioski przedkłada Radzie Naczelnej PKPS,
2)      realizacji statutowych celów i zadań PKPS, w tym wykonywania uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Rady Naczelnej,
3)      gospodarki wewnętrznej i realizacji budżet,
4)      wykonywania zleconych zadań, na które PKPS otrzymuje środki z zewnątrz,
5)      składania sprawozdań ze swej działalności na Krajowym Zjeździe Delegatów,
6)      występowania do Krajowego Zjazdu Delegatów z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Naczelnej.

3. Główna Komisja Rewizyjna podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Rady Naczelnej sprawy wynikające ze skarg członków oraz sprawuje nadzór nad Komisjami Rewizyjnymi niższych szczebli.

4. Główna Komisja Rewizyjna może rozpatrywać inne sprawy, na prośbę Prezydium i Rady Naczelnej.

5. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu i planu pracy uchwalonego na pierwszym po wyborze zebraniu.

6. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca może uczestniczyć w zebraniach Rady Naczelnej i jej Prezydium.

Prezes Rady Naczelnej

§ 48

1. Prezes Rady Naczelnej:

1)      przewodniczy na zebraniach Rady Naczelnej i Prezydium,
2)      organizuje pracę członków Prezydium Rady Naczelnej,
3)      podpisuje uchwały Rady Naczelnej i Prezydium, protokoły z ich obrad oraz inne dokumenty związane z realizacją planów pracy i budżetu PKPS,
4)      reprezentuje PKPS na zewnątrz.

2. Prezesa Rady Naczelnej zastępuje Wiceprezes lub Sekretarz Generalny.

Sekretarz Generalny Rady Naczelnej

§ 49

1. Sekretarz Generalny, będący członkiem Prezydium Rady Naczelnej koordynuje pracę biur PKPS i do zakresu jego kompetencji należy w szczególności:

1)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2)      organizowanie wykonania uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, Rady Naczelnej i jej Prezydium.Odpowiedzialność przed Radą Naczelną i jej Prezydium za przygotowanie oraz realizację planów działania i budżetu PKPS,
3)      organizowanie współpracy z organizacjami, z którymi PKPS współdziała,
4)      zapewnienie obsługi zebrań Rady Naczelnej i jej Prezydium, Głównej Komisji Rewizyjnej i innych Komisji Rady Naczelnej,
5)      organizowanie doradztwa i pomocy dla Zarządów Wojewódzkich ( Okręgowych ) i jednostek podstawowych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sekretarz Generalny podejmuje decyzje należące do właściwości Prezydium Rady Naczelnej, które wymagają zatwierdzenia na najbliższym zebraniu Prezydium.

B. Wojewódzki lub Okręgowy Zjazd Delegatów

§ 50

1. Wojewódzki lub Okręgowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą PKPS na terenie województwa. Jest zwoływany przez Zarząd Wojewódzki lub Okręgowy.

2. Wojewódzki lub Okręgowy Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 51

1. Do właściwości Wojewódzkiego lub Okręgowego Zjazdu należy:

1)      wybór Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego w liczbie nie większej niż 15 osób oraz Wojewódzkiej lub Okręgowej Komisji Rewizyjnej w składzie nie przekraczającym 7 osób,
2)      uchwalenie programu działania Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego,
3)      ocena działalności Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego i Wojewódzkiej lub Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
4)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego i Wojewódzkiej lub Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz uchwalenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu lub Okręgowemu,
5)      wybór delegatów na Krajowy Zjazd.

2. Wojewódzki lub Okręgowy Zjazd może wybrać na Krajowy Zjazd przedstawicieli naczelnych władz PKPS mimo, że nie są delegatami na Zjazd Wojewódzki lub Okręgowy.

§ 52

W Wojewódzkim lub Okręgowym Zjeździe biorą udział:

1. z głosem decydującym – delegaci wybrani na Zjazdach jednostek podstawowych,
2. z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz wojewódzkich lub okręgowych PKPS, przedstawiciele władz naczelnych i członkowie honorowi, jeżeli nie są delegatami.

§ 53

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Wojewódzkiego lub Okręgowego Zjazdu, Zarząd Wojewódzki lub Okręgowy zawiadamia delegatów na piśmie co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu.

2. Wojewódzki lub Okręgowy Zjazd obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego regulaminu obrad.

§ 54

1. Wojewódzki lub Okręgowy Zjazd Nadzwyczajny może być zwołany:

1)      na żądanie Rady Naczelnej,
2)      z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego,
3)      na wniosek Wojewódzkiej lub Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
4)      na żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby Zarządów jednostek podstawowych.

2. Wojewódzki lub Okręgowy Zjazd Nadzwyczajny może być zwołany w wypadku działalności niezgodnej ze statutem lub zaniechania działalności i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

3. Wojewódzki lub Okręgowy Zjazd Nadzwyczajny zwoływany jest w terminie 30 dni od daty zgłoszenia żądania lub wniosku.

Zarząd Wojewódzki lub Okręgowy

§ 55

1. Zarząd Wojewódzki lub Okręgowy stanowi najwyższą władzę PKPS między Zjazdami Wojewódzkimi lub Okręgowymi na terenie województwa lub okręgu.

2. Zarząd Wojewódzki lub Okręgowy obraduje w miarę potrzeby nie mniej niż dwa razy do roku. Zebranie zwołuje Prezydium Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego.

3. Zebrania Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego zwołuje się również na żądanie:

1)      Rady Naczelnej lub jej Prezydium,
2)      Wojewódzkiej lub Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

§ 56

1. Zarząd Wojewódzki lub Okręgowy na swoim pierwszym zebraniu wybiera Prezydium w składzie nie więcej niż 7 osób, w tym 2-3 Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza oraz grupy lub zespoły robocze.

2. W skład grupy lub zespołu roboczego mogą być wybrani członkowie PKPS nie będący członkami władz.

§ 57

Do właściwości Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego należy w szczególności:

1. realizowanie uchwał Zjazdu Wojewódzkiego lub Okręgowego i władz naczelnych PKPS,
2. określenie kierunków działalności PKPS na terenie województwa, okręgu,
3. uchwalanie preliminarza budżetowego dochodów i wydatków Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Prezydium,
5. podejmowanie decyzji o powołaniu lub rozwiązaniu jednostek podstawowych,
6. zawieszanie lub likwidowanie Zarządów podstawowych, jeżeli ich działalność jest niezgodna z postanowieniami statutu PKPS lub brak działalności statutowej przez okres jednego roku do czasu wyboru nowego Zarządu,
7. uchylanie uchwał Zarządów jednostek podstawowych sprzecznych ze statutem albo uchwałami władz nadrzędnych lub przepisami prawa,
8. odpowiada samodzielnie za majątek pozyskany ze środków własnych.

§ 58

1. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego jest organem wykonawczym Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego i obraduje w miarę potrzeby nie mniej niż 4 razy w roku. Zebrania Prezydium Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego zwołuje Prezes lub z jego upoważnienia inny członek Prezydium.
2. Prezydium kieruje działalnością PKPS na terenie swojej właściwości między posiedzeniami Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego.

§ 59

Do właściwości Prezydium Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego należy w szczególności:
1. rozpatrywanie projektów preliminarza budżetowego oraz przedstawienie Zarządowi Wojewódzkiemu lub Okręgowemu do oceny realizacji i zatwierdzenia,
2. koordynowanie i ocenianie działalności jednostek podstawowych,
3. składanie sprawozdań ze swej działalności – na każdym zebraniu Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego,
4. rozpatrywanie sprawozdań zespołów i grup roboczych oraz na ich wniosek podejmowanie odpowiednich decyzji,
5. zawieszanie uchwał Zarządów jednostek podstawowych sprzecznych ze statutem lub postanowieniami władz naczelnych PKPS i przedkładanie Zarządowi Wojewódzkiemu lub Okręgowemu do rozpatrzenia,
6. odpowiedzialność przez Zarządem Wojewódzkim lub Okręgowym za całokształt działalności i rozwój PKPS na terenie swojej właściwości,
7. organizowanie i nadzór nad realizacją zadań zleconych w warunkach pełnej odpowiedzialności za skutki prawne decyzji podejmowanych w tym zakresie,
8. udzielenie imiennych pełnomocnictw jednostkom podstawowym, związanych z pozyskiwaniem dotacji, subwencji i zadań zleconych,
9. nadzór i pełna odpowiedzialność za skutki prawne decyzji podjętych w pkt. 8.

§ 60

1. Wojewódzka lub Okręgowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie odpowiednio stosowanych przepisów § 47 ust. 1 do 6.
2. Prezes Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego działa na podstawie odpowiednio zastosowanych przepisów § 48 ust. 1 i 2.
3. Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego działa na podstawie odpowiednio zastosowanych przepisów § 49 ust. 1 i 2.

C. Walne Zebranie Członków Jednostek Podstawowych

§ 61

1. Walne Zebranie Członków Jednostek Podstawowych zwane dalej „Walnym Zebraniem” jest najwyższą władzą PKPS na terenie swojego działania. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd i obraduje na podstawie każdorazowo  uchwalonego regulaminu.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 62

Do właściwości Walnego Zebrania należy:
1. wybór Zarządu w liczbie nie większej niż 15 osób,
2. wybór Komisji Rewizyjnej w liczbie nie większej niż 5 osób,
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. określanie kierunków pracy PKPS na terenie swego działania,
5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6. wybór delegatów na Zjazd Wojewódzki lub Okręgowy,
7. zatwierdzanie preliminarza budżetowego dochodów i wydatków.

§ 63

W Walnym Zebraniu biorą udział:
1. z głosem decydującym:
a)      osoby fizyczne,
b)      wspierające – poprzez osoby przez siebie upoważnione,
2. z głosem doradczym – członkowie honorowi, przedstawiciele władz nadrzędnych oraz członkowie ustępujących władz.

§ 64

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków PKPS co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

§ 65

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:
1. na żądanie Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego,
2. z inicjatywy właściwego Zarządu,
3. na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 66

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia żądania lub wniosku. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu udział biorą delegaci bądź uczestnicy wybrani uprzednio.

§ 67

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w przypadku działalności niezgodnej ze statutem lub zaniechania działalności statutowej przez Zarząd.
Obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd jednostki podstawowej

§ 68

1. Zarząd jednostki podstawowej jest najwyższą władzą PKPS między Walnym Zebraniem na określonym terenie.
2. Zarząd pracuje sesyjnie. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej niż dwa razy w roku i są zwoływane przez jego Prezydium.
3. Zebrania Zarządu zwołuje się również na żądanie:
1)      Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego,
2)      Komisji Rewizyjnej,
3)      co najmniej ½ ogólnej liczby członków Zarządu – najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

§ 69

Zarząd na swoim pierwszym zebraniu wybiera Prezydium w liczbie nie większej niż 5 członków w tym Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.

§ 70

Do właściwości Zarządu należy:
1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania i uchwał władz nadrzędnych,
2. przygotowanie Wlanego Zebrania, przedstawianie do zatwierdzania projektów sprawozdań z działalności Zarządu w okresie kadencji oraz projektów uchwał i wniosków,
3. przyjmowanie członków do PKPS i prowadzenie ich rejestrów,
4. zwoływanie przynajmniej raz w roku zebrania członków PKPS,
5. organizowanie zespołów lub grup członków do realizacji zadań statutowych. Wyrażenie zgody na działanie zespołów lub grup powołanych z inicjatywy członków PKPS. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu zespołów lub grup,
6. reprezentowanie PKPS na swoim terenie.

§ 71

1. Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Zarządu i kieruje działalnością PKPS na terenie swego działania między posiedzeniami Zarządu.
2. Prezydium obraduje w miarę potrzeb, nie mniej niż 4 razy w roku i jest zwoływane przez Prezesa lub upoważnionego Wiceprezesa.

§ 72

Prezydium kieruje bieżącą pracą PKPS i ponosi odpowiedzialność przed własnym zarządem za prawidłową działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 73

1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie odpowiednio zastosowanych przepisów § 47 ust. 1 do 6.
2. Prezes Zarządu jednostki podstawowej działa na podstawie odpowiednio zastosowanych przepisów § 48 ust. 1 i 2.
3. Sekretarz Zarządu jednostki podstawowej działa na podstawie odpowiednio  zastosowanych przepisów § 49 ust. 1 i 2.

Rozdział VII

Majątek i fundusze PKPS

§ 74

Majątek PKPS stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 75

Na fundusze Stowarzyszenia składają się wpływy ze:
1. składek członkowskich,
2. sprzedaży znaczków wartościowych i innych walorów wartościowych,
3. zbiórek ulicznych,
4. loterii organizowanych przez Radę Naczelną i Zarządy,
5. darowizn gotówkowych i rzeczowych uzyskanych od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych,
6. spadków i zapisów,
7. użytkowania majątku trwałego i ruchomego,
8. dochodów z imprez artystycznych,
9. zysków z prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami prawa,
10. dotacji celowych na realizację określonych zadań,
11. nawiązek sądowych,
12. innych wpływów prawem nie zakazanych.

§ 76

1. Majątkiem PKPS zarządza i rozporządza Prezydium Rady Naczelnej, w szczególności podejmuje decyzje: o nabywaniu, zbywaniu składników majątku nieruchomego oraz majątku służącego do użytku Rady Naczelnej i jej Prezydium.
2. Zarządy Wojewódzkie lub Okręgowe i ich Prezydia uprawnione są do podejmowania decyzji o nabywaniu i zbywaniu majątku ze środków własnych.
3. Majątek PKPS może być używany wyłącznie na cele statutowe.
4. Tryb nabywania i zbywania majątku ustala Prezydium Rady Naczelnej i Prezydia Zarządów Wojewódzkich lub Okręgowych.
5. Zabrania się:
a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)      przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków organów Stowarzyszenia lub jej pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)      wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z jej celu statutowego,
d)     zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Stowarzyszenia lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 77

Zarządy Wojewódzkie lub Okręgowe zarządzają środkami trwałymi i obrotowymi na terenie swojego działania zgodnie z wytycznymi Rady Naczelnej i obowiązującymi przepisami prawa – do wysokości posiadanego majątku.

§ 78

Zobowiązania PKPS wymagają do swojej ważności podpisów pod pieczęcią PKPS Prezesa lub Wiceprezesa albo Sekretarza, a ponadto Głównego Księgowego lub Skarbnika.

§ 79

Zarządy Wojewódzkie lub Okręgowe:
1. są samofinansującymi się podmiotami,
2. z własnych środków finansowych wypłacają pracownikom tych Zarządów, w tym Dyrektorom ( Kierownikom ) biur, wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą,
3. odpowiadają za swoje zobowiązania swoim majątkiem.

Rozdział VIII

Zmiany statutu i rozwiązanie PKPS

§ 80

Zmiany statutu uchwala Krajowy Zjazd Delegatów większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 81

1. Uchwałę o rozwiązaniu PKPS podejmuje zwyczajny lub nadzwyczajny Krajowy Zjazd większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania.
2. W razie rozwiązania PKPS Krajowy Zjazd wyznacza Komisję do przeprowadzenia likwidacji oraz określa warunki i cele, na które powinien być przeznaczony majątek PKPS.