Program FEPŻ 2023

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – podprogram 2023

Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację całego programu w Polsce (do roku 2029) to 527,7 mln euro,
w tym 475 mln euro finansowane przez Unię Europejską i 52,7 mln euro przez budżet krajowy.
Budżet podprogramu 2023 to ok. 423,4 mln PLN.

Cel ogólny operacji w ramach Podprogramu 2023:

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2024 r. – listopad 2024 r.

Cele szczegółowe:
 • Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych.
 • Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z IP oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym.
 • Przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu.
 • Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
 • Udostępnienie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

 • bezdomni,
 • niepełnosprawni,
 • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
 • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w Wytycznych.

Kryteria, które muszą spełniać końcowi odbiorcy – KWALIFIKOWALNOŚĆ

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEPŻ, Podprogram 2023 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. nr 1508 z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej to jest:

2 056,40 PLN dla osoby samotnej,
1 590,00 PLN dla jednego członka w rodzinie.

Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w FEPŻ 2023 odbywa się poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Wyjątek stanowią osoby bezdomne, którzy mogą być kwalifikowani bezpośrednio przez nasze placówki PKPS.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach (ZUS, KRUS);
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia oświadczenia, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym oświadczenie zostało złożone.

Do dochodu wlicza się m.in.:

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło;
 • wynagrodzenie za pracę dorywczą;
 • świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych;
 • renty;
 • emerytury;
 • alimenty;
 • odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia;
 • zasiłki dla bezrobotnych;
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • dochody z gospodarstwa rolnego;
 • świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe);
 • dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy);
 • dodatek mieszkaniowy.

 

Do dochodu nie wlicza się m.in.:

 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (świadczenie 800+);
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne);
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego, w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;
 • nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów;
 • pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji;
 • środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;
 • zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 • rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym;
 • dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • kwot dodatków: energetycznego, osłonowego, węglowego, elektrycznego;
 • kwoty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Zasady udzielania pomocy żywnościowej – DYSTRYBUCJA:

Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczki żywnościowej.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: minimum kilka tj. co najmniej trzy artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wydane jednorazowo, a wchodzące w skład zestawu w Podprogramie 2023.

Zestaw ustalony przez IZ dla całego Podprogramu 2023 w łącznej ilości ok. 34 kg na osobę, w tym:

1)     Artykuły warzywne i owocowe

 • groszek z marchewką 1,6 kg
 • koncentrat pomidorowy 0,96 kg
 • dżem truskawkowy 1,2 kg

2)     Artykuły skrobiowe

 • makaron jajeczny świderki 2,5 kg
 • mąka pszenna 4 kg
 • kasza jęczmienna 1,5 kg
 • płatki owsiane 1 kg
 • herbatniki maślane 0,6 kg
 • kawa zbożowa rozpuszczalna 0,4 kg

3)     Artykuły mleczne

 • mleko UHT 6 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 1,2 kg

4)     Artykuły mięsne

 • szynka wieprzowa mielona 1,2 kg
 • szynka drobiowa 1,2 kg
 • pasztet wieprzowy 0,48 kg
 • szprot w oleju 0,68 kg

5)     Cukier

 • cukier biały 4 kg,

6)     Tłuszcze

 • Olej rzepakowy 4 l.

7)     Dania gotowe

 • Fasolka po bretońsku 1,5 kg

 

W sprawach spornych, niejasnych, nieregulowanych w Wytycznych należy kontaktować się z koordynatorem programu  województwa śląskiego przy PKPS Śląskim ZW w Katowicach: tel. (32) 205-45-14, e-mail: pkps.katowice@interia.pl.

Punkty dystrybucji żywności FEPŻ 2021-2027 podprogram 2023 na terenie woj. śląskiego:

Punkty wydań Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS w Katowicach, telefon 32 205 45 14:

 1. 40-225 Katowice, ul. 1 Maja 24,
 2. 43-400 Cieszyn, ul. Wałowa 4
 3. 43-450 Goleszów, ul. Cieszyńska 25,
 4. Hażlach, 43-416 Rudnik, ul. Leśna 3,
 5. 43-426 Dębowiec, ul. Katowicka 3
 6. 43-170 Łaziska Górne, ul. Wyszyńskiego 9

Punkty wydań jednostek lokalnych (OPL):

 1. Magazyn Zarządu Miejskiego PKPS BĘDZIN,
  SIENKIEWICZA 33, 42-500 Będzin, tel. 32 205 45 14
 2. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS CZERNICHÓW,
  STRAŻACKA 6, 34-311 Czernichów, tel. 32 205 45 14
 3. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS ISTEBNA,
  ISTEBNA 1000, 43-470 Istebna, tel. 32 205 45 14
 4. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS LIPOWA,
  LIPOWA 654, 34-324 Lipowa, tel. 32 205 45 14
 5. Magazyn Zarządu Gminnego PKPS STRUMIEŃ,                                                                                                                                                                                                                LONDZINA 58, 43-246 Strumień, tel. 32 205 45 14
 6. Magazyn Zarządu Miejskiego PKPS TARNOWSKIE GÓRY,                                                                                                                                                                                           42-612 TARNOWSKIE GÓRY, UL. STRZELECKA 24,
 7. Magazyn Zarządu Miejskiego PKPS ŻYWIEC,
  ZAMKOWA 4, 34-300 Żywiec, tel. 32 205 45 14
 8. GOPS BESTWINA,
  SZKOLNA 4,  43-512 Bestwina, tel. 32 215-46-58,
 9. GOPS w BRENNEJ,
  LUDWIKA ŻAGANA 5, 43-436 Górki Wielkie, tel.  33 853 64 59
 10. GOPS BUCZKOWICE
  LIPOWSKA 730, 43-374 Buczkowice, tel. 33 811-77-11,
 11. GOPS GILOWICE,
  STRAŻACKA 2, 34-322 Gilowice, tel. 33 865-35-56.
 12. GOPS JELEŚNIA,
  PLEBAŃSKA 5, 34-340 Jeleśnia, tel. 33 861-95-75,
 13. GOPS MILÓWKA,
  JANA KAZIMIERZA 121, 34-360 Milówka, tel. 33 863-77-67,
 14. MOPS PORĘBA,
  F. CHOPINA 1a,42-480 Poręba, tel. 32 6772033,
 15. GOPS RAJCZA,
  GÓRSKA 1, 34-370 Rajcza, tel. 33 864-33-96,
 16. MOPS WISŁA,
  PLAC HOFFA 3, 43-460 Wisła, tel. 33 855 35 53

Działania towarzyszące (warsztaty):

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 4-2024

sprawozdanie z działań 4-2024

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE 5-2024

 

Terminy wydawania żywności:

prawdopodobny termin rozpoczęcia programu: czerwiec 2024