Nie wolno przechodzić obojętnie.
Musimy zatrzymać się obok cierpiącego,
bez względu na to, kim jest.
To dar z nas samych.
(Jan Paweł II)

Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Francuska 70

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od  8.00 do 16.00

Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach

Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonych demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.

Celem PKPS jest także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działań.

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przy pomocy środków finansowych pozyskiwanych od osób fizycznych i prawnych oraz organizacji krajowych i zagranicznych.

Sfera pomocowej aktywności PKPS jest bardzo rozległa, obejmuje wiele środowisk i grup społecznych oraz osób fizycznych, a zakres i skala pomocy systematycznie się rozszerzają.

PKPS cele statutowe realizuje poprzez:

1.   Organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego,
2.  Organizowanie i prowadzenie dożywiania,
3.  Organizowanie różnorodnych form wypoczynku,
4.  Udzielanie pomocy rzeczowej oraz finansowej, w miarę posiadanych środków,
5.  Prowadzenie poradnictwa prawnego i pomocy prawnej,
6.  Świadczenie pomocy dla skazanych opuszczających zakłady karne,
7.   Świadczenie pomocy osobom bezdomnym i bezrobotnym,
8.  Świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej,
9.  Udzielanie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i ekologicznymi;
10. Prowadzenie Klubów Seniora, stołówek, jadłodajni, noclegowni i innych;
11.  Prowadzenie świetlic i innych placówek opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych;
12. Prowadzenie różnorodnej w formie działalności edukacyjnej i szkoleniowej;
13. Współpracę z innymi organizacjami charytatywnymi w Polsce i w UE.