Usługi opiekuńcze

 

W 2019 roku realizujemy program Tylko dla Seniora.

Projekt odpowiada na potrzeby w zakresie stworzenia systemowego wsparcia dla osób niesamodzielnych, nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, wymagających opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego poprzez organizację 4 klubów seniora dla 100 osób odpowiadając na zdiagnozowane potrzeby lokalnego środowiska, zwiększenie dostępności usług opiekuńczych poprzez ich realizację dla 30 osób oraz wsparcie w postaci wolontariatu – osób z terenu miasta Katowic i ościennych wynikającego z diagnozy lokalnej.

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług społecznych w Katowicach na rzecz 130 osób (104 kobiety i 26 mężczyzn) niesamodzielnych i nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, wymagających opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego poprzez rozszerzenie wsparcia w ramach 4 klubów seniora, w tym zapewnienie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla 30 osób (24 kobiety i 6 mężczyzn) oraz wolontariat na rzecz grupy docelowej w okresie od 1.02.2019 do 31.12.2019

Planowane efekty. Projekt odpowiada na potrzeby lokalne zawarte w strategiach rozwiązywania problemów społecznych miasta objętego wsparciem oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych. Nie ogranicza dostępności do usług społecznych. Niweluje częściowo bariery logistyczne, zwiększa możliwość rehabilitacji i opieki pomimo rozproszenia i braku mobilności uczestników. Kluby seniora usytuowane zostały tak, aby niwelować bariery komunikacyjne, a udział w projekcie sam w sobie wpłynie pozytywnie na zasadę zapobiegania dyskryminacji, ze względu na wyłączenie społeczne wyżej wymienionych grup, które pozwoli na korektę otoczenia w obszarze negatywnych stereotypów. Udział w projekcie przeciwdziałać będzie procesowi stygmatyzacji, niezaradności, niesamodzielności, starości oraz pozytywnie wpłynie na ich najbliższe otoczenie społeczne.

Wartość projektu : 429589,04 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 365150,68 zł

Program obejmuje zasada trwałości rezultatów, co oznacza kontynuację dla uczestników programu w roku 2020.

Informację można uzyskać w biurze Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach. nr tel. 32 205 45 14.